9 Μαρτίου 2009

Επιστολές των Μανιατών στό Δούκα τού Νεβέρ


Στις 9 Οκτωβρίου το 1612 σε έγγραφο που απεστάλη στον Δούκα του Νεβερ υπογράφουν οι παρακάτω :

1. Αρχιεπίσκοπος του Βραχίονος της Μάνης Νεόφυτος
2. Ανδρέας Κοσμάς , Νικόλαος Κοσμάς, Καλαπόθος Κοσμάς.
Κατελάνος Κοσμας, Πανταλέος Κοσμας (Κοσμάδες).
3. Δημήτρης Κοντόσταυλος, Δαμιανός Κοντόσταυλος, Μιχαήλ Κοντόσταυλος,
Νικήτας Κοντόσταυλος, Ιωάννης Κοντόσταυλος,
Δαμιανός Κοντόσταυλος, (Κοντόσταυλοι).
4. Γεώργιος Νίκλος, Νικόλαος Νίκλος, Χρίστος Νίκλος (Νικλιάνοι)


¨Ένα άλλο έγγραφο με χρονολογία 1618 καταλήγει ως εξής :

“ Και στέλνομε τον άνωθεν σινιόρ Πιέρο ντι Μέδιτζι, ώς συμπατριώτη μας, και ο πρώτος του τόπου μας, και οπου τον έχομε από τον καβο της Μάνης έως την Καλαματα, και εδώκομε του θύμισι δια να γυρέψη ζητηματα δια τον τόπο μας, και είτι οπου να μείνη και να ζητηση δια τον τόπο μας το στεργομαστε.
Να δωσουμε τέλος της γραφής ίνα δίδει ο ουρανός της υψηλότατης σου αφεντίας πάσαν δύναμιν και νίκην είς τας αξίαις σου αντρίαις και προθυμίαις και ως πριντζιπον εδικό μας.
Ευλαβείς δούλοι και ευσπλαχνικοί κατά πάντα γράφομε από τον κάβο της Μάνης έως την Καλαμάτα και σε προσκυνούμε και υπογράφονται και κάτωθεν πάρτι από τους προεστούς μας.

1. Νικήτας επίσκοπος και έξαρχος πατριαρχικού Ζυγού.
2. Εγώ Λιγόρης Κλινιδής στέργομε το άνωθε με την γενεά μου και με το χωρίο όλο.
3. Και εγώ Πατρίκιος Φωκάς προσκυνώ την υψηλότητά σου αφεντιά.
4. Και εγώ Δημητράκης Κοντόσταυλος με την γενεά μου και με τον τόπο μου όλον
προσκυνώ την υψηλοτητα σου αφεντιά.
5. Και εγώ Δημήτρης Νίκλος με την γενεά μου προσκυνώ την υψηλότητά σου
αφεντιά.
6. Ιώσαφος ιερομόναχος και ηγούμενος Χέλμου.
7. Εγώ Οικονόμος Νέρη χώρας Μηλέας προσκυνούμε την υψηλότατη σου αφεντία
της Νοβερτίας.
8. Και εγώ Δημήτρης Νίκλος προσκυνώ την υψηλότητα σου αφεντία με την γενεάν
μου όλην και τον τόπον.
9. Και εγώ Φραντζίσκος Οιτύλου στέργομε τα άνωθε με Ζαρνάτα ημετέρου του
βασιλέως.
10. Καί εγώ Κωσταντής Πούβαλος στέργομε τα άνωθε με την γενεά μου και όλη την
Ζαρνάτα
11. εώργιος Σκούμπλος και ταβουλάριος Ανδρουβίστας με όλη μου την χώρα
ροσκυνώ την υψηλοτάτη σου αφεντία.
12. Νικήτας Μελισσηνός και ταβουλαρης χώρας Πραστίου προσκυνούμε την
υψηλοτάτη σου αφεντία.
13. Οικονόμος Κουτήφαρης με την γενεά μου και με τα χωρία του Ζυγού
ροσκυνούμε την υψηλοτάτη σου αφεντία.
14. Δημήτρης Στυλιανός (;;;) με τα χωρία μου και με την γενεά μου προσκυνώ την
υψηλοτάτη σου αφεντία.
15. Εγώ Δημέας Βελκούνος Χώρας Αράχοβας προσκυνούμε την υψηλοτάτη σου
αφεντία δούκα τε Νοβερσίας.
16. Γιώργος Κορωναίος με τα χωρία μου προσκυνώ την υψηλοτάτη σου αφεντία.
17. Και εγώ Λουκάς Μέδιτζης από το Βοίτυλο προσκυνώ την υψηλοτάτη σου
αφεντία.
18. Και εγώ Θεόδωρος Στεφανόπουλος με την γενεά μου και με το Βοίτυλο
προσκυνώ την υψηλοτάτη σου αφεντία.
19. Και εγώ Θεόδωρος Μαλευρής με την γενειά μου και με όλο το χωριό Μάννα
προσκυνώ την υψηλοτάτη σου αφεντία.
20. Και εγώ Κωσταντής Στεφανόπουλος με την γενεά μου και με το Βοίτυλο
προσκυνώ την υψηλοτάτη σου αφεντία.
21. Μιχαλάκης Κοσμάς με την γενεά μου και με το χωριό μου προσκυνώ την
υψηλοτάτη σου αφεντία.
22. Και εγώ Λούης Μέδιτζης από το Βοίτυλο προσκυνώ την υψηλοτάτη σου αφεντία.
Πηγή: Ιστορία της Μανης (Α.Κουτσιλιερη- εκδοσεις Παπαδημα)