7 Δεκεμβρίου 2018

Ήλθον εις γάμου Κοινωνίαν παρανόμως.....

Παπαδοθωμιάνοι στην ταράτσα του πατρικού στην Παναγίτσα, μετά από γάμο 2-3 χρόνια νωρίτερα από το 1960
Έγγραφο απόφαση της επισκοπής Γυθείου, που ακυρώνει τους γάμους δύο ζευγαριών…
Ο ένας εκ των γαμπρών πιθανολογώ λόγω ενδείξεων και προφορικών παραδόσεων πώς είναι ο αδελφός του παππού μου Παναγώτη Παπαδοθωμάκου του Ιωάννη, Γρηγόριος Παπαδοθωμάκος,
που παρέμεινε στην μνήμη των μεταγενεστέρων σαν «μπάρμπα Γρηγόρης».
Αρκετές παραδόσεις των ανιψιών του (φωτογραφία) τον παρουσίαζαν «διαόλου κάλτσα» , ευφυέστατο, ευέλικτο, διπλωμάτη, γητευτή και.....μάγο!!!
Επιπλέον στην προφορική παράδοση παρουσιάζεται ανύπαντρος, πολύ πιθανόν λόγω της ακύρωσης του γάμου, και του «διασυρμού», να παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του ανύπαντρος.

Παρακάτω το εν λόγω έγγραφο :
Αριθμός πρωτοκόλλου 727, Διεκπεραιώσεως 495, Βασίλειον της Ελλάδος.

Ο Επίσκοπος Γυθείου προς άπαντας τους Αιδεσιμωτάτους Ιερείς και εφημερίους των χωρίων της καθʼ ημάς αγιωτάτης Επισκοπής Γυθείου και τους ευλογημένους χριστιανούς αυτών, χάρις είη υμίν και έλεος από Θεού Κυρίου Παντοκράτορος.
Γνωστό έστω πάσιν υμίν ότι οι εκ των χωρίων Τσεροβάς του Δήμου Καρυουπόλεως και Κόζιας του Δήμου Μαλευρίου της καθʼ ημάς Επισκοπής, αφʼ ενός ο Γρηγόριος Παναγιωτάκος, ή Παπαδοθωμάκος και η Θεοδώρα Καντρινίτσα, αφʼ ετέρου ο Γεώργιος Θ. Δρακουλάκος και η Γεωργίτσα Π. Κυριακουλάκου ήλθον εις γάμου Κοινωνίαν παρανόμως διʼ απάτης και πλαστογραφίας.
Τους γάμους τούτους, ως παρανόμως και ασυγχωρήτους υπό της Εκκλησίας, κηρύττομεν ακύρους εκκλησιαστικώς κατά τε τους Ιερούς Κανόνας και την από 26 Ιουνίου 1843 υπʼ αριθ. 86 διεκ. 11637 Συνοδικής Εγκυκλίου, άπαντες δε ιερωμένοι και λαϊκοί θεωρείτε αυτούς ως τοιούτους.
Εφιστώμεν δε την προσοχήν των εφημερίων εις τας προς την Επισκοπήν εκδιδομένας πιστοποιήσεις, ίνα εν αυταίς υπογράφωσιν οι γονείς των μελονύμφων, δύω εγγυηταί και δύω μάρτυρες, όπως και ούτοι είναι απηλλαγμένοι πάσης ευθύνης.
Ούτω ποιήσατε ως ανωτέρω είπομεν, ίνα η του Θεού Χάρις είη μετά πάντων ημών αμήν.

Εν Γυθείω την 15 Νοεμβρίου 1874, ο Επίσκοπος Γυθείου Παρθένιος*.


lakonikostypos.gr

*
Παρθένιος Χρυσικάκης 1869 έως 1885, καταγόμενος από τη Λακωνία, υπήρξε αδερφός της Ιεράς Μονής των Αγίων Τεσσαράκοντα Σπάρτης. Χειροτονήθηκε επίσκοπος Γυθείου τον Αύγουστο του 1869. Πέθανε στη Σπάρτη στις 16 Ιουνίου 1885.